poniedziałek, 23 wrzesień 2013 06:40

Pytania i odpowiedzi

Napisane przez 

Jak ubiegać się o nauczanie indywidualne lub - w przypadku dziecka w klasie "O"- indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne?

1. Należy przedstawić w poradni zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę (np. ortopeda, neurolog, psychiatra; w szczególnych przypadkach może to być lekarz rodzinny) oraz kopię dokumentacji medycznej.
2. Wykonanie badań psychologicznych/pedagogicznych/ logopedycznych  w poradni lub dostarczenie wyników badań z innych placówek.
3. Wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku o wydanie orzeczenia.
4. Wniosek jest rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Orzekającego poradni. Jeśli posiadana przez Zespół dokumentacja jest kompletna, podejmowana jest decyzja o przyznananiu nauczania indywidualnego na okres wyznaczony przez lekarza specjalistę. Okres ten nie może być krótszy niż 30 dni.   Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu. Nauczanie indywidualne może odbywać się w domu ( kiedy stan zdrowia UNIEMOŻLIWIA uczęszczanie do szkoły) lub w szkole, w odrębym pomieszczeniu ( kiedy stan zdrowia ucznia UTRUDNIA mu uczęszczanie do szkoły). Ilość godzin nauczania określa rozporządzenie MEN; jest ona inna dla każdego etapu edukacyjnego.

Co należy zrobić aby zgłosić dziecko do poradni?

Należy wypełnić wniosek  i złożyć go w sekretariacie lub przesłać pocztą. O terminie wizyty zawiadamiamy telefonicznie;  zwracamy Państwa uwagę na  jak najbardziej dokładne wypełnienie wniosku i sprawdzenie, czy umieścili Państwo na nim niezbędne informacje (data i miejsce urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, adres, nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko oraz PESEL).

Na czym polega badanie w poradni?

Badanie polega na przeprowadzeniu testów psychologicznych, pedagogicznych, predyspozycji zawodowych  i logopedycznych. Testy te mają formę kwestionariuszy „papier-ołówek” lub prób wykonaniowych (układanie puzzli, klocków). W przypadku najmłodszych dzieci badanie ma charakter zabawy.

Jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?

Ważne aby nie stresować dziecka, dlatego nie używajmy słowa „badanie” – maluchom kojarzy się ono z nieprzyjemną wizytą u lekarza. Lepiej powiedzieć dziecku, że czeka nas zabawa w nowym miejscu.

Jeśli powodem zgłoszenia są trudności dydaktyczne, koniecznie zabierzcie Państwo ze sobą zeszyty, świadectwa szkolne, oceny semestralne dziecka, opinię wychowawcy.W przypadku trudności z czytaniu i pisaniu prosimy również o informację nauczyciela języka polskiego. 

Jeśli dziecko ma wadę wzroku i nosi okulary, proszę pamiętać o wzięciu ich ze sobą na spotkanie.

Jeśli dziecko choruje przewlekle lub było w przeszłości hospitalizowane prosimy o dostarczenie dokumentacji medycznej ( karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, opinie z innych placówek).

Jak długo trwa badanie? 

Czas badania zależy od wieku dziecka i rodzaju zgłaszanych trudności. W przypadku uczniów z trudnościami dydaktycznymi pełne badanie wraz z wywiadem i omówieniem wyników z rodzicem trwa około 2 godzin.

Jak mogę odebrać opinię?

Opinie może rodzic odebrać osobiście w sekretariacie poradni lub jest ona wysyłana pocztą na adres domowy. 

Jak długo ważne jest opinia i orzeczenie z poradni?

Na orzeczeniu podany jest okres czasu na jaki wydaje się zalecenie do odpowiedniej formy kształcenia (specjalne, indywidualne). Ważność opinii zależy od jej rodzaju –np. opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wystawiona w klasie III SP jest ważna również w klasie IV. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt rodzica lub nauczyciela z zespołem badającym.

Czy mogę zgłosić dziecko na badanie do innej poradni?

Każda publiczna poradnia udziela pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom z placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Obecnie nasza placówka posiada uprawnienia do orzekania w  przypadku dzieci z wadami wzroku, słuchu, dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Kiedy rodzice powinni skontaktować się z logopedą i jak umówić się na wizytę?

Aby zostać przejętym przez logopedę wystarczy umówić się telefonicznie. Rodzice powinni skontaktować się z logopedą jak najwcześniej, w każdej sytuacji kiedy mowa dziecka budzi niepokój. Logopeda dokona diagnozy poziomu rozwoju mowy i udzieli właściwych wskazówek; w szczególnych przypadkach może zalecić konsultację specjalistyczną (neurolog, audiolog, ortodonta, foniatra).

Jak długo trwa terapia pedagogiczna?

Czas trwania terapii pedagogicznej zależy od:

-wieku dziecka

-głębokości zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych

-systematycznej pracy dziecka i jego motywacji do pokonywania trudności

-współpracy z rodziną dziecka

Czytany 4268 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 grudzień 2013 18:33
Więcej w tej kategorii: « Kadra Zespół Orzekający »