Poradnia

W dniu 24.12.2015 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna będą nieczynne.

czwartek, 22 październik 2015 18:38

Informacja dla czytelników

23.10.2015 Biblioteka Pedagogiczna będzie nieczynna z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza nauczycieli bibliotekarzy w dniu 26. 10. 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 na spotkanie szkoleniowe sieci współpracy i samokształcenia. 

W programie:

Prace nad skonstruowaniem planu współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi a PBP w kontekście wymagań wskazanych we wnioskach kierowanych przez szkoły w celu uzyskania środków na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Prosimy o wszystkich zainteresowanych o wstępne zapoznanie się z

„Mini –poradnikiem dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkól” znajdującym się na stronie czasopisma „Biblioteka w Szkole „

Prowadząca - Barbara Knifka , nauczyciel bibliotekarz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 25.10.2015r.
tel:539-404-545 lub 694 089 436                               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koncepcja zmodyfikowana we wrześniu 2015

Spis treści:

 1. Podstawy do opracowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju

     Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

 1. Funkcjonowanie placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji   w oparciu o priorytety oświatowe:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
 1. Organizacja pracy w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji       w Bartoszycach.
 2. Zakończenie

A:   Podstawy do opracowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach została opracowana i zmodyfikowana w oparciu o :

 • Akty prawne:       zwłaszcza: -

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.

-Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz. U. Nr 173. poz. 1072.

-Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych Dz. U. z 2013, poz. 199)

-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492.

-rozporządzenie MEN z 28 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. ( Dz.U.z 2013 r poz. 369 )

-rozporządzenie MENiS. z dnia 29.04.2003 w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

-rozporządzenie MEN z dnia 27.08. 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U z 2015 r. poz. 1270.)

 • Zadania statutowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej..
 • Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.
 • Baza lokalowa.
 • Uwarunkowania środowiskowe.
 • Wyniki ewaluacji wewnętrznej Poradni.
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

B: Charakterystyka placówki.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji to instytucja oświatowa, w skład której   wchodzą

2 placówki samorządu powiatu bartoszyckiego

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bartoszycach
 2. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

Zgodnie z założeniami statutowymi wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu wspomaganie szkół i placówek z terenu powiatu bartoszyckiego w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bartoszycach

jako placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna istnieje w Powiecie Bartoszyckim   od 40 lat. Zmieniające się prawo oświatowe w obszarze poradnictwa, determinowało   modernizowanie sposobów, form, metod pracy tak, by najlepiej i najpełniej odpowiadać na zapotrzebowanie środowiska lokalnego.

MISJA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BARTOSZYCACH

Wypracowana i systematycznie aktualizowana   przez cały zespół psychologów i pedagogów   brzmi:

Poradnia P-P w Bartoszycach jest placówką , w której dzieci i młodzież otrzymują pomoc psychologiczno-pedagogiczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju oraz na określenie własnych możliwości i mocnych stron.

Pomagamy uczniom w określeniu kierunku kształcenia, wyboru szkoły, planowaniu ścieżki zawodowej.

Oferujemy pomoc terapeutyczną.

Działamy w środowisku szkolnym, wychodzimy naprzeciw problemom społecznym, podejmujemy działania profilaktyczne.

Udzielamy wsparcia rodzicom i nauczycielom w podejmowaniu przez nich trudnych decyzji , rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

W trosce o wysoki poziom usług permanentnie podnosimy kwalifikacje , doskonalimy warsztat pracy.

Wszystkim zapewniamy profesjonalną pomoc, dyskrecję, przyjazną atmosferę.

W ślad za misją sformułowana została wizja

WIZJA PLACÓWKI.

Rada Pedagogiczna wskazała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bartoszycach to:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Centrum

 • współpracujące z innymi placówkami oświatowymi, wychowawczymi i pomocowymi Powiatu Bartoszyckiego.
 • wspomagające szkoły w oddziaływaniach wychowawczych.
 • wspomagające działalność profilaktyczną wobec osób zagrożonych uzależnieniem.
 • doradzające wybór kierunku kształcenia, określające preferencje zawodowe.
 • wspierające pedagogów szkolnych i nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.

Kierunki działań wynikające z zadań statutowych poradni:

 • - diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 • zakresie odpowiadającym specyfice działań i zadań poradni.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

jako placówka informacji pedagogicznej

Misja placówki :

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb biblioteczno- informacyjnych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i oświatowych, prowadzenie działalności bibliotecznej i pedagogicznej niezbędnej w procesie samokształcenia, kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych.

Wizja:

Wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty pracowników pedagogicznych, studentów, uczniów poprzez pełny dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nowoczesnego społeczeństwa.

Kierunki działań wynikające z zadań statutowych:

 • gromadzenie ,opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku , zbiorów multimedialnych
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
 • Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

                                                          MOCNE STRONY

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

Posiadane zasoby i doświadczenie

 

-Jedyna tego rodzaju placówka w powiecie bartoszyckim.

-Wieloletnie funkcjonowanie Poradni i biblioteki w środowisku

-Znajomość potrzeb środowiska lokalnego.

-Bogate wyposażenie gabinetów w testy diagnostyczne i pomoce terapeutyczne, bogaty księgozbiór.

otwartość na zmiany i traktowanie placówki jako organizacji uczącej się

-Założenie przy Poradni Stowarzyszenia AKME.

-Prowadzenie działań w ramach projektu „Latająca Poradnia”,

-propagowanie działań profilaktycznych w obszarze twórczego myślenia poprzez przystąpienie do światowego programu Odyseja Umysłu.

-pilotowanie rozwoju edukacji w Polsce, dostrzeganie kompleksowości zmian, włączenie się w realizację nowych zadań : wdrażanie ogólnopolskiego pilotażu w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

-przystąpienie do projektu systemowego ORE „Kompleksowe   wspomagania rozwoju szkół”, uczestniczenie w szkoleniach Lider Zmian, SORE.

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS:„ Poradnia w mojej szkole”, „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu.”

- rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracowników, organizowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej zgodnie z wytyczonymi kierunkami.

Profesjonalizm

a)wykwalifikowana kadra pedagogiczna nastawiona na rozwój zawodowy i osobisty, inwestowanie w doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

b) wprowadzanie elementów specjalistycznej diagnozy integracji sensorycznej,

c) prowadzenie różnorodnych form terapeutycznych: terapii rodzin, psychoterapii krótko i długoterminowej, terapii dysleksji, terapii zaburzeń zachowania ( ADHD), dysfunkcji rozwojowych( autyzm, zespół   Downa)

d) działanie w oparciu o standardy oświatowe, kodeksy zawodowe oraz wewnętrzne normy placówki

e). dbanie o jakość świadczonych usług

(zachowania etyczne, nastawienie na konstruktywną pomoc i wsparcie)

Skuteczność

Sukcesem i inspiracją pracowników centrum jest zadowolenie klientów korzystających z naszych usług, dostępność i możliwości korzystania z naszej oferty w powiecie bartoszyckim Coraz więcej osób zgłasza się z prośbą o konsultacje w sprawach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz korzystania z form doskonalenia zawodowego i informacji pedagogicznej.

PRIORYTETY ROZWOJOWE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

mając na uwadze priorytet potrzeb rozwojowych środowiska i placówki oraz możliwości finansowe.

a)zwiększenie etatów psychologów z uwagi na realizację zadań kompleksowego wspomagania pracy szkół od roku 2015/2016

Baza lokalowa i wyposażenie pod kątem dalszego rozwoju poradnictwa oraz informacji pedagogicznej

b) Prowadzenie szerokiego wspomagania nauczycieli z placówek całego powiatu m.in. organizację szkoleń z udziałem ekspertów zewnętrznych

c) prowadzenie   sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów, dyrektorów , specjalistów zatrudnionych w przedszkolach , szkołach i placówkach.

d)Organizację seminariów i konferencji przedmiotowych dla nauczycieli, bibliotekarzy.

ubieganie się o dodatkowe środki  z PFRON lub innych pozabudżetowych źródeł finansowania.

zaplanowanie i pozyskanie środków finansowych na następującą realizację zadań:

-sukcesywne doposażenie poradni w nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne do wykorzystania w pracy specjalistycznej

(metoda Tomatiss’a, EEG biofeedback)

-doposażania w nowoczesny sprzęt komputerowy – realizacja różnorodnych zadań edukacyjnych z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego- nowoczesna edukacja

Inwestowanie w rozwój zawodowy
     i osobisty pracowników.

Permanentne poszerzanie kompetencji zawodowych poprzez uzyskiwanie dodatkowych specjalności i uprawnień,

Kompleksowość działań centrum.

Realizacja zadań statutowych w formie:

a)udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z nowymi zadaniami poradni i szkoły.

b)organizowania współpracy, wymiany doświadczeń nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek- sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów, bibliotekarzy, forum pedagogów, psychologów,   logopedów

c)zapewnienia nauczycielom dostępu do informacji pedagogicznej

d) wspomagania nauczycieli i dyrektora

w obszarach pracy szkoły wymagających szczególnego wsparcia (diagnoza potrzeb ).

Podejmowanie dodatkowych inicjatyw   i promocja placówki:

-aktualizacja informacji na www

-dysponowanie i korzystanie z bazy adresów e-mail nauczycieli korzystających z naszych usług

-Propagowanie i udział w akcjach

ogólnopolskich, regionalnych,lokalnych

a)Ogólnopolski Tydzień Kariery

b)Giełda Edukacyjna

d)Udział w akcji „Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych

e) Dzień Autyzmu

f)Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji

g)Współpraca z instytucjami realizującymi działania edukacyjne, opiekuńczo wychowawcze.

To co nas wyróżnia i będzie wyróżniało, to:

 • Kompleksowy system wsparcia pracy szkół realizowany przez placówkę. Jesteśmy jednym z   9 powiatów w województwie ,które wdrażają pilotaż zmian i nowy system doskonalenia nauczycieli.
 • Skuteczność i bliskość udzielanego kompleksowego wsparcia
 • Wielozakresowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Ukierunkowana otwartość na zmiany.

Powyższe priorytety rozwojowe placówki są możliwe do realizacji przy zespołowym zaangażowaniu pracowników placówki, efektywnej współpracy z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi placówkami oświatowymi i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży.

D.        Funkcjonowanie placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji   w oparciu o priorytety oświatowe:

Kierunki pracy dydaktycznej Poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży:

a)Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie

Nacisk na specjalistyczność diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży zgłaszającej się do Poradni, przy pomocy profesjonalnej kadry oraz pozyskanych nowych metod diagnostycznych. Praca w kierunku rzetelnego konstruowania opinii i orzeczeń zgodnie z przepisami prawa.

b)Profilaktyka i poradnictwo

Oferta warsztatów i programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży związana głównie z zagadnieniem integracji w grupie, zjawiskiem agresji i przemocy. Duży nacisk zgodnie z priorytetami MEN położymy na rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (zajęcia warsztatowe na terenie szkół, badania pod kątem predyspozycji zawodowych, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym).

c)Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Kontynuowanie dotychczasowych form terapii z nastawieniem na rozwój i poszerzanie oferty terapeutycznej o nowe możliwości m.in. terapii Integracji Sensorycznej (duże zapotrzebowanie na ten rodzaj specjalistycznej terapii) , zajęcia grupowe o charakterze socjoterapeutycznym, wprowadzenie zajęć logorytmiki – jako metody wspomagającej terapię logopedyczną,. Prowadzenie treningu EEG Biofeedback.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:

 1. Prowadzenie grup wsparcia, szczególnie dla rodziców dzieci z zaburzeniami emocji
 2. Intensyfikacja oferty poradni w zakresie zajęć :” Super rodzic” -na terenie Poradni, celem podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych
 3. Udzielanie rodzicom porad i konsultacji odpowiednio do zgłaszanych potrzeb.

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Zgodnie z kierunkami rozwoju oświaty będziemy odpowiadać na potrzeby nauczycieli organizacji i realizacji zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez:

 1. pomoc w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły m.in. współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 2. gotowość do współdziałania w rozwiązywaniu bieżących sytuacji problemowych w placówkach
 3. podejmowanie mediacji i interwencji na terenie placówek i środowiska rodzinnego w sytuacjach kryzysowych.
 • Biblioteka Pedagogiczna

Model pracy Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach:

Stwarza warunki dostępu do informacji i wiedzy; służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych i oświatowych, prowadzi działalność biblioteczną i pedagogiczną niezbędną w procesie samokształcenia, kształcenia i doskonalenia kadr pedagogicznych; wspiera kształcenie szkolne, pozaszkolne i akademickie.

Biblioteka pedagogiczna służy w szczególności potrzebom:

 • kształcących się i doskonalących nauczycieli
 • studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela
 • słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli

Zadania biblioteki Pedagogicznej:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.
 3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
 4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.
 5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnętrznegodoskonalenia.

Kierunki pracy Biblioteki Pedagogicznej

 • Wypożyczalnia elektroniczna: umożliwia zamawianie zbiorów, rezerwację zbiorów, kontrolę konta czytelnika oraz dostęp do katalogów poprzez serwis biblioteki
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna – umożliwia zamawianie zbiorów z innych bibliotek pedagogicznych
 • Udzielanie informacji bibliograficznych, rzeczowych, bibliotecznych
 • Udzielanie instruktażu w wyszukiwaniu zbiorów w katalogach online
 • Udostępnianie w czytelni:

- zbiorów z wolnym dostępem do półek

- czasopism, dokumentów elektronicznych

- komputerów z dostępem do Internetu

- drukarek, skanera, kserokopiarki

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 • Oferta dla nauczycieli:

-   informowanie na łamach www o bieżącej działalności biblioteki i zbiorach

-   poradnictwo indywidualne

 • Współpraca z nauczycielami bibliotekarzami:

-  organizowanie warsztatów, szkoleń

- spotkania w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli  Bibliotekarzy Powiatu Bartoszyckiego

-   poradnictwo indywidualne.

 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży zgodnie z ofertą PCRE na dany rok szkolny.

E. Organizacja pracy w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji
w Bartoszycach

 

Podnoszenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i zasobami trwałymi:

Rozwój kompetencji zawodowych pracowników:  

 1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady pedagogicznej i poszczególnych pracowników.
 2. Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników poprzez organizowanie szkoleń na terenie jednostki, dofinansowywanie indywidualnych szkoleń, rekomendację ofert szkoleniowych. Aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 3. Stwarzanie warunków pracownikom do dzielenia się pomysłami na rozwój placówki i wprowadzania projektów zmian.
 4. Wykorzystywanie wzajemnego wsparcia merytorycznego pracowników poradni oraz biblioteki pedagogicznej

Utrzymanie wysokiego poziomu kultury i profesjonalizmu placówki:

 1. Przestrzeganie przez pracowników Kodeksu Etycznego.
 2. Wypracowanie sposobów właściwego przepływu komunikacji między dyrekcją, pracownikami centrum, oraz klientami przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Monitorowanie poziomu komunikacji.
 3. Nastawienie na pracę zespołową. Pracownicy pedagogiczni realizują cele
  i zadania pracując zespołowo. Taka organizacja sprzyja również opracowaniu
  i wdrażaniu nowych pomysłów, dzieleniu się wiedzą , wymianie doświadczeń. Praca zespołów pozwala zajmować się kompleksowo dzieckiem, a nie pojedynczym problemem.
 4. Wykorzystywanie wiedzy i zdobytych umiejętności przez pracowników na rzecz rozwoju placówki.
 5. Monitorowanie efektywności prowadzonych działań m.in. poprzez sprawowany nadzór pedagogiczny przez dyrektora oraz nadzór zewnętrzny.

Rozwijanie sprawności organizacyjnej:

 1. Zapewnienie pracownikom i klientom placówki warunków zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia BHP i z zakresu udzielania pierwszej pomocy).
 2. Stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Nr 116. poz. 977 z 2009r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (szkolenie pracowników w w/w zakresie).
 3. Udoskonalanie systemu obiegu informacji i dokumentacji, aktualizowanie regulaminów wewnętrznych w miarę potrzeb.

Poprawianie bazy lokalowej i wyposażenia

 1. Systematycznie i w miarę potrzeb doposażenie gabinetów w pomoce diagnostyczne i dydaktyczne, materiały metodyczne oraz literaturę fachową.
 2. Modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatyczno-biurowego.

Promocja i dbanie o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym:

 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym (ścisła współpraca ze szkołami, ogólnopolskimi placówkami oświatowymi np. ORE oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny, środowiska))
 2. Aktualizowanie i rozwijanie strony internetowej placówki
 3. Rzetelność usług –najlepszą formą promocji

Pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja dodatkowych zadań

 1. Dotychczas wykorzystano możliwości jakie były w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych poprzez realizację projektów : Priorytet   IX         -poddziałanie 9.1.2

Nazwa projektu:   „ Poradnia w mojej szkole”

- okres realizacji : 3.11.2008-31.08.2010

-suma dofinansowania: 479.000 PLN.

 1. Priorytet IX- Działanie 9.5 -Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nazwa projektu: „ Równy Start”.

- okres realizacji: 01.012010- 31.12.2010.

- suma dofinansowania : 50.000 PLN

 1. Priorytet IX-poddziałanie 9.1.2-

Nazwa projektu: „ Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”.

-okres realizacji: 01.10.2011 do 31.07.2014

-suma dofinansowania : 227.000 PLN.

4.Nazwa projektu   „ Gotowi do zmian”-priorytet III, działanie 3.5 .

-okres realizacji: 01.09.2013 do 31.08.2015

-suma dofinansowania : 1 100.000 PLN.

Obecnie priorytetem jest:

 • podejmowanie działań pozyskania dodatkowych środków finansowych na zakup metody diagnostycznej EEG Biofeedback oraz metody Tomatiss’a.

F: Zakończenie

 • Koncepcja wszystkim pracownikom placówki wytycza ten sam kierunek działania.
 • Jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji.
 • Ułatwia koncentrację na tym, co najważniejsze.
 • Ułatwia racjonalne gospodarowanie zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, czasem),
 • Ułatwia kreowanie wizerunku placówki w otoczeniu.

Koncepcja pracy będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana w razie potrzeb. Procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjętej koncepcji pracy.

Zmodyfikowana koncepcja przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16.09.2015 r.

środa, 16 wrzesień 2015 12:29

Spotkania z dyrektorami i pedagogami szkolnymi

Szanowni Państwo

Zapraszamy Dyrektorki i Dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie w dniu 30.09.2015 o godzinie 13.00.

Pedagogów szkolnych zapraszamy 23.09.2015 o godzinie 10.00.

Miejsce spotkań: sala konferencyjna PCRE, Limanowskiego 13.

poniedziałek, 31 sierpień 2015 21:47

„Abolicja„ w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

                              

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach w okresie

od 1 września do 30 października 2015 r.

ogłasza abolicję czyli zaprasza czytelników , którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek aby zwrócili przetrzymywane zbiory bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o przeszukanie domowych księgozbiorów. Może wśród woluminów na swoich półkach znajdziecie Państwo jakieś tytuły dawno temu wypożyczone z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach - zapomniane i dotąd nieoddane. W miesiącach wrześniu i październiku 2015 r. można

wtorek, 21 lipiec 2015 14:28

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat PCRE w okresie do 14.08.2015 będzie czynny w godzinach 9.00 -14.00

wtorek, 30 czerwiec 2015 22:39

UWAGA CZYTELNICY!

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w czasie wakacji

od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r.

będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach

900 - 1400

środa, 20 maj 2015 22:38

Nowa siedziba Biblioteki

Szanowni Czytelnicy
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

zaprasza do nowej siedziby znajdującej się na ulicy Limanowskiego 13

od 25 maja do 30 czerwca 2015 r.

 Wtorek – Piątek 10-18

Poniedziałek : dzień wewnętrzny